می 25, 2024
به گزارش ال اس اف : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست دیوارچینی با بلوک سیمانی

(Poly Block )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: طراحی ویلایی کلاسیک                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء: ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ ۱ کنترل کیفیت پلی بلوک □ □ □ □ □ □ ۲ یکنواخت بودن ضخامت بتن دردوطرف پلی استایرن وسط پلی بلوک □ □ □ □ □ □ ۳ کیفیت پایه های پلی بلوک □ □ □ □ □ □ ۴ کنترل تطابق محل و ارتفاع دیوارچینی با نقشه های اجرایی □ □ □ □ □ □ ۵ کنترل کیفیت برش بلوک ها درمحل های لازم □ □ □ □ □ □ ۶ کنترل کیفیت و نسبت مواد مصرفی درملات و عدم استفاده از گچ □ □ □ □ □ □ ۷ کنترل قراردادن پایه ها در مکان های لازم □ □ □ □ □ □ ۸ کنترل نحوه چفت و بست شدن بلوک ها درهم (نحوه قرارگیری بلوکها نسبت به هم) □ □ □ □ □ □ ۹ کنترل نحوه اتصال و چسبندگی بلوک ها به زیرسازی موجود □ □ □ □ □ □ ۱۰ کنترل قائم بودن راستای دیوار □ □ □ □ □ □ ۱۱ کنترل زوایا درکنج ها و نبش ها □ □ □ □ □ □ ۱۲ کنترل جوش دادن میل گرد در ردیف های تعیین شده □ □ □ □ □ □ ۱۳ کنترل بندکشی(هم راستابودن درزها و پرشدن آنها) □ □ □ □ □ □ ۱۴ کنترل تمیزکاری پس از اتمام کار □ □ □ □ □ □ توضیحات:  

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ساخت ویلای کوچک

تاریخ:

امضاء: طراحی برج باغ

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *